Dữ liệu biên mục

Intermediate Algebra: An Introduction to Functions Through Applications
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000028070
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Addison-Wesley
Tình trạng vật lý: 230 p.
Từ khóa: Algebra
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (52460101) Ngành Toán học
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This intermediate algebra text was developed in the spirit of the AMATYC standards for problem-solving, modeling, connecting with other disciplines, technology, and calculus reform. Many traditional topics are included in the text, but the development and application of these topics is not traditional. This book allow students to take an active role in the learning process through collaborative learning techniques, hands-on activities, and use of the graphing calculator as a problem-solving tool. Geometric examples and problems are integrated throughout the text. Students explore topics through various activities and use calculator based laboratory (CBL) experiments to generate data describing real-world situations and applications.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)