Dữ liệu biên mục

Calculus
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000028001
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Gleason, Andrew M.; Hughes-Hallett, Deborah.
Thông tin xuất bản: Wiley
Tình trạng vật lý: 699 p.
Từ khóa: Giải tích ; Toán học ; Calculus.
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (52460101) Ngành Toán học, (QLDDTK) Tài liệu tham khảo, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, (MAT2501) Giải tích 1, (MAT1090) Giải tích 1
Năm xuất bản: 1994
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: When we designed this curriculum we started with a clean slate. We included som e new topics, suchi as differential equations, and om itted som e traditional topics whose inclusion we could not justify after discussions with m athem aticians, engineers, physicists, chem ists, biologists, and econom ists. In the process,, we also changed the focus of certain topics. In order to meet individual needs or course requirem ents, topics can easily be added or deleted, or the order changed.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)