Dữ liệu biên mục

Các bình diện của từ và từ tiếng Việt
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027989
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: Tiếng Việt, Từ nguyên học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình được viết với dụng ý rõ rệt thể hiện phương pháp nghiên cứu khoa học. Đó là phương pháp xem đối tượng là một chỉnh thể của nhiều mặt đối lập từ thấp đến cao. Nghiên cứu một đối tượng chỉ đạt được kết quả khi người nghiên cứu tách được một cách hợp lí các mặt dối lập đó để nghiên cứu từng mặt một. Tuy nhiên, vì là một thể thống nhất, cho nên không thể tuyệt đối hóa các mặt đối lập mà phải lưu ý phát hiện ra sự quỵ định lẫn nhau, tác động vào nhau và sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập. Theo phương pháp này thì không thể tuyệt đối hóa ngôn ngữ như một hệ thống với những yếu tố ngoài ngôn ngữ, những yếu tố xã hội và cá nhân; không thể tuyệt đối hóa ngôn ngữ và lời nói.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)