Dữ liệu biên mục

Organizational Culture and Leadership
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027738
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Schein, Edgar H.
Thông tin xuất bản: Jossey-Bass Publishers
Tình trạng vật lý: 439 tr.
Từ khóa: Corporate culture, Leadership, Khả năng lãnh đạo, Văn hóa doanh nghiệp
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (7340303QTD) Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán, (BSA1055) Văn hoá kinh doanh, (KTPTKT) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (EDM 6026) Quản lý văn hóa nhà trường
Năm xuất bản: 1992
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Focusing on the complex business realities of the '90s, organizational development pioneer Edgar H. Schein updates his influential understanding of culture, and lucidly demonstrates the crucial role leaders play in successfully applying the principles of culture to achieve their organizations' goals. Schein shows how to identify, nurture, and shape the cultures of organizations in any stage of development, and presents critical new learnings and practices in the field, including additional work on subcultures. The result is a vital aid to understanding and practicing organizational effectiveness
Tóm tắt theo mục lục: Defining organizational culture -- Uncovering the levels of culture -- Analyzing the cultures of two organizations -- Surviving in and adapting to external environments -- Managing internal integration -- Assumptions about reality, truth, time and space -- Assumptions about human nature, activity, and relationships -- Deciphering culture for insiders -- Reporting about culture to outsiders -- Ethical problems in studying organizational cultures -- How leaders create organizational cultures -- How founders and leaders embed and transmit culture : socialization from a leadership perspective -- Organizational midlife : differentiation and the growth of subcultures -- Management and information technology : two subcultures in collision? -- The dynamics of culture change and leadership in young organizations -- The leader's role in midlife, mature, and declining organizations -- Facing the complexities of culture change : a case study -- The learning culture : managing the contradictions of stability, learning, and change -- The learning leader as culture manager
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)