Dữ liệu biên mục

Fundamentals of corporate finance. ( 6th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027404
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ross, Stephen A.; Jordan, Bradford D.; Westerfield, Randolph.
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill/Irwin
Tình trạng vật lý: 967 p.
Từ khóa: Corporations -- Finance., Business Administration, Finance, Quản lý tài chính, Tài chính, Tập đoàn
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS2007) Tài chính doanh nghiệp, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book was designed and developed explicitly for a first course in business or corporate finance, for both finance majors and non majors alike. In terms o f background or prerequisites, the book is nearly self- contained, assuming some fam iliarity with basic algebra and accounting concepts, while still reviewing im-portant accounting principles very early on. The organization of this text has been developed to give instructors the fle x ib ility they need.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)