Dữ liệu biên mục

Genomes 3
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027383
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Brown, T. A.
Thông tin xuất bản: Garland Science Pub
Tình trạng vật lý: 736 p.
Từ khóa: Genomes
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa sinh học
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO2201) Sinh học phân tử
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Genomes, transcriptomes, and proteomes -- Studying DNA -- Mapping genomes -- Sequencing genomes -- Understanding a genome sequence -- Understanding how a genome functions -- Eukaryotic nuclear genomes -- Genomes of prokaryotes and eukaryotic organelles -- Virus genomes and mobile genetic elements -- Accessing the genome -- Assembly of the transcription initiation complex -- Synthesis and processing of RNA -- Synthesis and processing of the proteome -- Regulation of genome activity -- Genome replication -- Mutations and DNA repair -- Recombination -- How genomes evolve -- Molecular phylogenetics.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)