Dữ liệu biên mục

Genetics : a conceptual approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027380
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Pierce, Benjamin A.
Thông tin xuất bản: W.H. Freeman
Tình trạng vật lý: 857 p.
Từ khóa: Genetics, Genetic Phenomena
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Di truyền học & tiến hóa
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO2201) Sinh học phân tử
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. Introduction to genetics -- 2. Chromosomes and cellular reproduction -- 3. Basic principles of heredity -- 4. Sex determination and sex-linked characteristics -- 5. Extensions and modifications of basic principles -- 6. Pedigree analysis, applications, and genetic testing -- 7. Linkage, recombination, and eukaryotic gene mapping -- 8. Bacterial and viral genetic systems -- 9. Chromosome variation -- 10. DNA: the chemical nature of the gene -- 11. Chromosome structure and transposable elements -- 12. DNA replication and recombination -- 13. Transcription -- 14. RNA molecules and RNA processing -- 15. The genetic code and translation -- 16. Control of gene expression in prokaryotes -- 17. Control of gene expression in eukaryotes -- 18. Gene mutations and DNA repair -- 19. Molecular genetic analysis and biotechnology -- 20. Genomics and proteomics -- 21. Organelle DNA -- 22. Developmental genetics and immunogenetics -- 23. Cancer genetics -- 24. Quantitative genetics -- 25. Population genetics -- 26. Evolutionary genetics.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)