Dữ liệu biên mục

Mô hình số trong động lực biển = Numerical Modeling of Ocean Dynamics (Advanced Series on Ocean Engineering. Volume 5)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027373
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Kowalik, Z.; Murty, T. S
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 423 p.
Từ khóa: Mô hình số, Động lực biển, Thủy động lực
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3611) Phương pháp số trong hải dương học
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày quá trình thủy động lực cơ bản xảy ra trong biển và đại dương tổng kết những phương pháp sai phân để giải chúng.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)