Dữ liệu biên mục

Market leader : Upper intermediate business English Teacher's Resource Book. (3rd Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027362
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Mascull, Bill.
Thông tin xuất bản: Pearson Education Limited
Tình trạng vật lý: 215 p.
Từ khóa: English language -- Business English -- Textbooks for foreign speakers, English language -- Business English -- Study and teaching -- Foreign speakers.
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS1106) Tiếng Anh chuyên ngành 1, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Market Leader uses authoritative authentic content from the Financial Times to build the professional language and skills needed to communicate in the modern world of business. The third edition has been completely updated to reflect this fast-changing world.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)