Dữ liệu biên mục

Lược sử Việt ngữ học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000026700
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp; Nguyễn, Huy Cẩn
Thông tin xuất bản: Tri Thức
Tình trạng vật lý: 942 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ học, Tiếng Việt, Lịch sử
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7229020) Ngành Ngôn ngữ học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Khái quát về sự hình thành và phát triển của Tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp). Chương 2: Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt trong giai đoạn cận hiện đại. Chương 3: Sự phát triển cấu trúc nội tại của tiếng Việt…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)