Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu khoa học: Phương pháp luận và thực tiễn
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000025889
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Vũ, Cao Đàm
Thông tin xuất bản: Chính trị quốc gia
Tình trạng vật lý: 362 tr.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học -- Phương pháp luận, Đề tài nghiên cứu khoa học, Luận văn khoa học
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Tri thức, Bách khoa thư
Môn học: (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (FLF1002) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (PSE 6024) Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, (EDM 6046) Lý luận quản lý, (8380101.04) Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự - Thạc sĩ, (SOL6001) Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách trình bày một cách hệ thống cơ sở loogic học trong phương pháp luận nghiên cứu khoa học, những biện pháp tổ chức và phương pháp tổ chức và pháp lý trong việc thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, cuốn sách cũng dành một chương hướng dẫn trình tự chuẩn bị luận văn khoa học. Nội dung cuốn sách giúp những người làm công tác nghiên cứu khoa học, nhất là các bạn mới vào nghề trang bị những cơ sở ký thuyết ban đầu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)