Dữ liệu biên mục

Leigh Hunt's relations with Byron, Shelley and Keats
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000025070
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Miller, Barnette.
Thông tin xuất bản: Columbia University Press
Tình trạng vật lý: 188 p.
Từ khóa: Hunt, Leigh, 1784-1859., Byron, George Gordon Byron, 1788-1824, Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822, Keats, John, 1795-1821., Văn học Anh -- Lịch sử và phê bình, Tiểu luận anh, Hunt, Leigh, 1784-1859 -- Tiểu sử, Nhà thơ, Nhà phê bình
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Năm xuất bản: 1910
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: James Henry Leigh Hunt (19 October 1784 – 28 August 1859), best known as Leigh Hunt, was an English critic, essayist and poet. Hunt co-founded The Examiner, a leading intellectual journal expounding radical principles. He was the centre of the Hampstead-based group that included William Hazlitt and Charles Lamb, known as the 'Hunt circle'. Hunt also introduced John Keats, Percy Bysshe Shelley, Robert Browning and Alfred Lord Tennyson to the public. Hunt's presence at Shelley's funeral on the beach near Viareggio was immortalised in the painting by Louis Édouard Fournier, although in reality Hunt did not stand by the pyre, as portrayed. Hunt inspired aspects of the Harold Skimpole character in Charles Dickens' novel Bleak House
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)