Dữ liệu biên mục

Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000020412
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trường Chinh
Thông tin xuất bản: Sự thật
Tình trạng vật lý: 108 tr.
Từ khóa: Văn hóa Việt Nam, Chủ nghĩa Mác, Văn hóa Mác-xít
Môn học: (7229010) Ngành Lịch sử, (HIS3010) Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng 
Năm xuất bản: 1974
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam là một tài liệu mang giá trị lịch sử. Những ý kiến đồng chí Trường Trinh nêu trong báo cáo về mối quan hệ giữa văn hóa và xã hội, về lập trường văn hóa Mác-xít, về ưu điểm và nhược điểm của văn hóa dân tộc, về tính chất và nhiệm vụ văn hóa dân chủ mới Việt Nam, về mặt trận văn hóa thống nhất v.v.. vẫn giữ nguyên giá trị sống: soi sáng bước đường phát triển văn hóa nước ta
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)