Dữ liệu biên mục

Mental health and illness in the city
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86355
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 497 p.
Từ khóa: Mental Health; Urban Population; Mental Disorders; Homeless Persons
Danh mục: Tâm lý học ứng dụng
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book highlights a broad range of issues on mental health and illness in large cities. It presents the epidemiology of mental disorders in cities, cultural issues of urban mental health care, and community care in large cities and urban slums. It also
Tóm tắt theo mục lục: Part I Primarius -- Part II Urban Mental Health: The Facts -- Part III Urban Mental Health: Challenges -- Part IV Urban Mental Health Around the World -- Part V Urban Mental Health: Solutions
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)