Dữ liệu biên mục

Leader development deconstructed
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86326
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 340 p.
Từ khóa: Psychology; Leadership -- Psychological aspects; Social psychology; PSYCHOLOGY -- Applied Psychology; SELF-HELP -- Personal Growth -- General; SELF-HELP -- Personal Growth -- Happiness; SELF-HELP -- Personal Growth -- Success; Leadership -- Psychological aspects; Social psychology; Psychology -- Cognitive Psychology; Education -- Administration -- General; Psychology -- Industrial & Organizational Psychology; Social Science -- Sociology -- General; Cognition & cognitive psychology; Organization & management of education; Psychology; Occupational & industrial psychology; Sociology; Consciousness; Psychology, Applied; Applied psychology; Political sociology; Psychology -- Personality; The self, ego, identity, personality; Electronic books
Danh mục: Tâm lý học ứng dụng
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: "This book examines both academic and practical theories relating to leader development. It broadens the scope of this topic by including data-driven theory and proposals from diverse areas that are either not currently represented or are poorly addressed
Tóm tắt theo mục lục: Deconstructing leader development: an introduction -- Part I: The individual, personality, and cognition involved in leader development. Developing "allostatic leaders": a psychobiosocial perspective -- General mental ability (g) and leader development -- Dark leadership: the role of leaders' dark triad personality traits -- Leadership in dialogue: how courage informs -- Leader developmental readiness: deconstructed and reconstructed -- Part II: Considering behavior in leader development. Followership development: a behavioral approach -- Conflict management in leader development: the roles of control, trust, and fairness -- Operationalizing creativity: developing ethical leaders who thrive in complex environments -- Developing a logic-of-inquiry-for-action through a developmental framework for making epistemic cognition visible -- Part III: Social and environmental influences on leader development. The impact of selection and the assessment center method on leader development -- Leading with support: the role of social support for positive and negative events in leader development -- Seven steps to establish a leader and leadership education and development (LEAD) program -- Frameworks of police leadership: evolution of change.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)