Dữ liệu biên mục

Mindful Prevention of Burnout in Workplace Health Management
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86276
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer International Publishing
Tình trạng vật lý: 240 p.
Từ khóa: Psychology; Burn out (Psychology); Meaning (Psychology); Human capital -- Preservation; Mindfulness (Psychology); Job stress -- Prevention; PSYCHOLOGY -- Industrial & Organizational Psychology; Burn out (Psychology); Job stress -- Prevention; Meaning (Psychology); Mindfulness (Psychology); Burnout, Professional -- prevention & control; Job Satisfaction; Work-Life Balance; Mindfulness; Biofeedback, Psychology; Psychology -- Psychotherapy -- General; Business & Economics -- Human Resources & Personnel Management; Medical -- Preventive Medicine; Medical -- Administration; Psychotherapy; Personnel & human resources management; Occupational & industrial psychology; Public health & preventive medicine; Health economics; Psychotherapy; Personnel management; Applied psychology; Medicine; Health care management; Psychology -- Psychotherapy -- Counseling; Psychology; Electronic books
Danh mục: Tâm lý học ứng dụng
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book describes the causes of and methods to prevent states of exhaustion and burnout in professional contexts. It overviews a range of issues from human resource practices in commercial enterprises, to prevention of fatigue and preservation of the wo
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)