Dữ liệu biên mục

Nitrogen Fixation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85618
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 240 p.
Từ khóa: Dinitrogen Complexes; Sulfur-Supported Iron Complexes; Tri-Titanium Complexes; Transition Metal-Dinitrogen Complexes; Metal-Nitrido Complexes; Molybdenum-Dinitrogen Complexes
Danh mục: Hóa sinh học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume presents a review of recent developments in nitrogen fixation using transition metal-dinitrogen complexes in the last decade. The authors are international experts in the corresponding field and each chapter discusses their latest achievements in the preparation of various transition metal-dinitrogen complexes and their reactivity. This volume will be helpful to researchers, teachers, and students who are interested in innovative and sustainable chemistry...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)