Dữ liệu biên mục

Potato Staple Food Processing Technology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85572
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Mu,Taihua; Sun,Hongnan; Liu,Xingli
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 98 p.
Từ khóa: Potato food; Texture properties; Nutritional value; Processing technics; Volatile flavor compounds
Danh mục: Hóa sinh học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book introduces readers to volatile compounds of staple foods, while also systematically highlighting the processing technologies of potato staple foods, which will be of great importance in promoting the virtuous circle and structural upgrading of Potato consumption patterns are gradually changing from fresh to processed formulations, (e.g. mashed potatoes, potato chips, etc.) as a result of fast food habits adopted from developed countries. If the potato can be used to make staple foods, it will not only provide energy, but also nutrition...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)