Dữ liệu biên mục

Impact of Food Processing on Anthocyanins
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85451
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sui, Xiaonan
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 147 p.
Từ khóa: Anthocyanins; Food industry and trade; Biochemistry; Anthocyanins Thermal Stability; Anthocyanins Thermal Processing; Bread Fortified Anthocyanins
Danh mục: Hóa sinh học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This thesis studies the impact of food processing on the stability and antioxidant capacity of anthocyanins in aqueous and real food systems. It investigates the effects of temperature and pH on the stability and antioxidant capacity of anthocyanins in aqueous systems and in real semi-solid and solid food systems including bread and biscuits. The results of this thesis offer food manufacturers valuable guidelines on the production of functional foods containing anthocyanins, helping to reduce anthocyanins loss and achieve a desired amount of anthocyanins in foods with extra health benefits...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)