Dữ liệu biên mục

Peptidomimetics II
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85247
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 267 p.
Từ khóa: Oligooxopiperazines; β-Strand Stabilization; Diketopiperazine
Danh mục: Hóa sinh học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The series Topics in Heterocyclic Chemistry presents critical reviews on present and future trends in the research of heterocyclic compounds. Overall the scope is to cover topics dealing with all areas within heterocyclic chemistry, both experimental and theoretical, of interest to the general heterocyclic chemistry community. The series consists of topic related volumes edited by renowned editors with contributions of experts in the field. All chapters from Topics in Heterocyclic Chemistry are published Online First with an individual DOI. In references, Topics in Heterocyclic Chemistry is abbreviated as Top Heterocycl Chem and cited as a journal.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)