Dữ liệu biên mục

Bacteriophages : practical applications for nature's biocontrol
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83700
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jassim, Sabah A. A. ; Limoges, Richard G.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 254 p.
Từ khóa: Bacteriophages ; Vi khuẩn ; Thức ăn chăn nuôi ; Thúc đẩy tăng trưởng ; Vi khuẩn, môi trường nuôi cấy ; Kiểm soát ô nhiễm
Danh mục: Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Bacteriophages: Practical Applications for Nature's Biocontrol' presents the latest information on uses in healthcare settings as well as animal husbandry, management and care of farm animals by using enhanced phages to replace antibiotics for growth promotion in animal feed or to prevent, control and treat disease in animals. The book will provide an overview of the function of phages and what researchers need to know, from phage hunting to laboratory design, management, production and application using different tools and methods. These key aspects will be discussed through a series of dedicated chapters, with topics covering auditing, validation, data analysis, microbial identification, culture media, and contamination control
Tóm tắt theo mục lục: Applications of phage biocontrol in aquatic habitats and on farms -- Practical aspects of phage biocontrol testing and applications -- Contamination control risks and remediation strategies, along with rapid microbiological detection methods -- Phage hunt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)