Dữ liệu biên mục

Bacillus thuringiensis and Lysinibacillus sphaericus : characterization and use in the field of biocontrol
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83699
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 289 p.
Từ khóa: Bacillus thuringiensis ; Pests ; Biological pest control agents ; Sâu bệnh ; Dịch hại sinh học ; Thuốc trừ sâu
Danh mục: Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume presents a comprehensive perspective of the biopesticides Bacillus thuringiensis and Lysinibacillus sphaericus, from their basic biology to agriculture, forestry and public-health applications. It covers their ecology, virulence factors, and genetic characterization. The topics related to agriculture and forestry include mode of action, receptors of insect pests, and heterologous expression of toxins in insect cells and plants. Public-health researchers will find information on vector control programs with an emphasis on the Neotropical region. The book also discusses new products and the global market
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1 -- Bacillus thuringiensis characterization: morphology, physiology, biochemistry, pathotype, cellular and molecular aspects -- Chapter 2 -- The biology, ecology and taxonomy of Bacillus thuringiensis and related bacteria -- Chapter 3 -- Bacillus
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)