Dữ liệu biên mục

Handbook of the protists
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83553
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 1662 p.
Từ khóa: Khoa học sự sống ; Ký sinh trùng; Protista ; Life sciences ; Parasitology
Danh mục: Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Diplomonadida -- Amoebozoan lobose amoebae (Tubulinea, Flabellinea and others) -- Retortamonadida (and Carpediemonas-like organisms) -- Opalinata -- Choanoflagellata -- Jakobida -- Kinetoplastea -- Preaxostyla -- Parabasalia -- Heterolobosea -- Archamoebae -- Protosteloid Amoebae (Protosteliida, Protosporangiida, Cavosteliida, Schizoplasmodiida, Fractoviteliida, and sporocarpic members of Vannellida, Centramoebida, and Pellitida) -- Euglenida -- Dictyostelia -- Apusomonadida -- Haplosporida -- Blastocladiales -- Chytridiomycota -- Radiolaria (Polycystinea, Phaeodarea) -- Apicomplexa -- Paramyxida -- Dinoflagellata -- Ciliophora -- Plasmodiophorida -- Labyrinthulomycetes -- Oomycetes and Hyphochytriales -- Microsporidia -- Centrohelida and other "heliozoans" -- Bacillariophyta -- Xanthophyta -- Phaeophyta -- Xenophyophora -- Rhodophyta -- Chlorarachnida -- Cryptophyta (Cryptomonads) -- Chlorokybophyceae, Klebsormidiophyceae, Coleochaetophyceae -- Raphidophyceae (Raphidophyta) -- Prymnesiophyta -- Eustigmatophyta -- Charophyceae (Charales) -- Zygnematophyta -- Glaucocystophyta -- Chrysomonada -- Myxomycetes.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)