Dữ liệu biên mục

Cosmology and particle astrophysics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82963
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bergström, Lars ; Goobar, Ariel
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 375 p.
Từ khóa: Nuclear astrophysics ; Particles (Nuclear physics) ; Cosmology ; Vật lý thiên văn ; Vũ trụ học ; Hạt nhân
Danh mục: Thiên văn học, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3510) Mở đầu Thiên văn học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)