Dữ liệu biên mục

The trend towards the European deregulation of professions and its impact on Portugal under crisis
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82828
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 109 p.
Từ khóa: Deregulation Portugal , Industrial policy Portugal , Chính sách công nghiệp Bồ Đào Nha , Luật công nghiệp Bồ Đào Nha , Bãi bỏ quy định Luật và pháp chế
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: For the first time, European professional deregulation is the focus of reflection by social scientists. This book explores how professional associations act as pressure groups and highlights the democratic regime that is prevailing and the potential convergence problems that Europe may face.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)