Dữ liệu biên mục

Ethnographies of social support
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82693
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 224 p.
Từ khóa: Social networks , Social service , Mạng xã hội , Dịch vụ xã hội , Chính sách xã hội
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Chính sách xã hội & phúc lợi xã hội
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Why do elderly choose to move away from their children so as to not receive their support? Using a number of case studies, contributors explore social support as a tool of mutuality, or maintaining relatedness and sharing feelings, rather than preventing or patching up problems. This book helps correct the dominant framework of deliberate action.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)