Dữ liệu biên mục

Against the hypothesis of the end of privacy : an agent based modelling approach to social media
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82261
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Tubaro, Paola ; Casilli, Antonio A., 1972 ; Sarabi, Yasaman
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 61 p.
Từ khóa: Social media , Media Research , Computer Communication Networks , Social Sciences , Truyền thông xã hội , Nghiên cứu truyền thông , Mạng truyền thông máy tính , Xã hội học
Danh mục: Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Part I: Why Privacy is not over yet: Conflicting Attitudes of Users, companies and States Part II: Modeling Privacy: Online Social Structures and Data Architectures Part III: Discussion and Conclusions
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)