Dữ liệu biên mục

Giáo trình phát triển ứng dụng Web
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81930
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lê, Đình Thanh ; Nguyễn, Việt Anh
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 336 p.
Từ khóa: Web sites , Mạng Internet , Chương trình máy tính , Thiết kế máy tính
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Kiến trúc ứng dụng Web Xây dựng trang Web bằng Html Định kiểu trình diễn trang Web bằng CSS Quản lý trang Web bằng Javascript Thư viện phát triển mặt trước
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)