Dữ liệu biên mục

Ancient and modern religion and politics : negotiating transitive spaces and hybrid identities
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81739
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: LeBlanc, John Randolph ; Medine, Carolyn M. Jones.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 256 p.
Từ khóa: Religion and politics , Peace , Hòa bình , Tôn giáo và chính trị , Chính trị cổ đại , Chính trị hiện đại
Danh mục: Tôn giáo & Thần học, Nhân văn, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book brings a variety of voices into conversation about the issues of identity, community, tension and violence, and peace in the West: from Sophocles to Alice Walker, from Lincoln to Martin Luther King, Jr. and from Euripides to Edward Said.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)