Dữ liệu biên mục

Astronomy : journey to the cosmic frontier
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81394
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Fix, John D.
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 774 p.
Từ khóa: Astronomy ; Thiên văn học ; Lịch sử thiên văn học
Danh mục: Thiên văn học
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3510) Mở đầu Thiên văn học
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)