Dữ liệu biên mục

Adobe Creative Cloud design tools all-in-one for dummies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80548
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Smith, Jennifer ; Smith, Christopher ; DeHaan, Jen ; Gerantabee, Fred
Thông tin xuất bản: Wiley
Tình trạng vật lý: 1059 p.
Từ khóa: Web sites -- Authoring programs ; Web sites -- Design ; Thiết kế trang web
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học thư viện, thông tin, xuất bản, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3542) Phát triển ứng dụng web, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Getting started with Adobe Creative Cloud --|tInDesign CC --|tIllustrator CC --|tPhotoshop CC --|tAcrobat XI --|tDreamweaver CC --|tFlash Professional CC --|tFireworks CC.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)