Dữ liệu biên mục

Introduction to Astronomy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80374
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kjær, Karina
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 162 p.
Từ khóa: Astronomy
Danh mục: Thiên văn học, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is aimed at first year university students. The comprehensive tour through astronomy stretches from the solar system to the stars, which are followed from infancy to their spectacular supernovae ends. Observational facts are balanced against the understanding of the physics behind, where the discussions of physics are kept at a fundamental level. The astronomer’s basic tools and challenges are briefly described, familiarising the reader with the terminology of this science...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)