Dữ liệu biên mục

International business: Environments and operations
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80138
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Daniels, John D. ; Radebaugh, Lee H. ; Sullivan, Daniel P.
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 738 p.
Từ khóa: World finance , International bussiness , Tài chính thế giới , Kinh doanh quốc tế
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (7340120) Ngành Kinh doanh quốc tế, (INS2021) Nhập môn kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Contents: Background for international; Comparative environmental frameworks; The political and legal environments facing business; The Economic Environment; Regional economic Integration and cooperative agreements; World financial environment; International Business Negotiations and diplomacy; Operations: overlaying tactical alternatives; Control strategies; Export and Import
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)