Dữ liệu biên mục

Don't make me think, revisited : a common sense approach to Web usability
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79934
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Krug, Steve
Thông tin xuất bản: New Riders Pub
Tình trạng vật lý: 191 p.
Từ khóa: Web sites Design , Công nghệ thông tin , Trang Web , Thiết kế trang Web
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Introduction: Read me first Don't make me think! How we really use the Web Billboard design 101 Animal, vegetable, or mineral Omit [needless] words Street signs and breadcrumbs The big bang theory of web design "The farmer and the cowman should be friends" Usability testing on 10 cents a day Mobile : it's not just a city in Alabama anymore Usability as common courtesy Acessibility and you Guide for the perplexed
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)