Dữ liệu biên mục

Pervasive information architecture : designing cross channel user experiences
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79905
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Resmini, Andrea.; Rosati, Luca
Thông tin xuất bản: Morgan Kaufmann
Tình trạng vật lý: 272 p.
Từ khóa: Information storage and retrieval systems Architecture , Information technology , User interfaces (Computer systems) , Hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin , Công nghệ thông tin , Giao diện người dùng (Hệ thống máy tính)
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Sách
Môn học: (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (INF1103) Thiết kế và kiến trúc thông tin, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: PART 1 FOUNDATIONS Chapter 1 From Multi channel to Cross media Chapter 2 Towards a Pervasive Information Architecture PART 2 HEURISTICS Chapter 3 Heuristics for a Pervasive Information Architecture Chapter 4 Place making Chapter 5 Consistency Chapter 6 Resilience Chapter 7 Reduction Chapter 8 Correlation PART 3 SYNTHESIS Chapter 9 Designing Cross channel User Experiences.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)