Dữ liệu biên mục

The World of Modigliani and Miller
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79829
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hill, Robert Alan
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 139 p.
Từ khóa: Finance
Danh mục: Tài chính & Đầu tư, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This text presents a body of work by two Nobel Prize economists, Franco Modigliani and Merton H. Miller, who came to prominence in the 1950s and have dominated the world of finance ever since. Its inspiration is based on positive feedback across my bookboon series, which welcomed clear explanations of their controversial hypotheses and suggested that they ought to be included in a single text as a reference point for wider study
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)