Dữ liệu biên mục

Media and Cultural Theory
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79812
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hill, Stephen; Fenner, Bevis
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 135 p.
Từ khóa: Media and Cultural
Danh mục: Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: An ideal guidebook for undergraduates studying a range of Media and Cultural Studies courses. Covering over thirty theorists, the book is organized into ten chapters, each focusing on a specific theoretical strand. Alongside more traditional forms like film, television and music, the book also makes reference to Facebook, YouTube and MySpace. For the visual learner, each chapter is accompanied by original illustrations that explore some of the more abstract theoretical concepts
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)