Dữ liệu biên mục

Understanding XML A Software Development Approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79401
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hassani, Hossein
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 88 p.
Từ khóa: Development, Software
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Sách
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)