Dữ liệu biên mục

Re enchanting Nationalisms: Rituals and Remembrances in a Postmodern Age
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79172
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: West, Brad
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 152 p.
Từ khóa: Social sciences, Culture, Nationalism and collective memory, Sociology
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)