Dữ liệu biên mục

Social Identities of Young Indigenous People in Contemporary Australia: Neo colonial North, Yarrabah
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79164
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jang, Hae Seong
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 244 p.
Từ khóa: Social sciences, Anthropology, Sociology, General, Cultural studies
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)