Dữ liệu biên mục

Social Identities of Young Indigenous People in Contemporary Australia: Neo colonial North, Yarrabah
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79164
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jang, Hae Seong
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 244 p.
Từ khóa: Social sciences, Anthropology, Sociology, General, Cultural studies
Danh mục: Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume is about the social identities of young Indigenous people in contemporary Australia, based on fieldwork in the rural community of Yarrabah, in Queensland. This case study of Yarrabah is based on seventeen ethnographic interviews with women and men in their twenties. With the aim of exploring how diverse social discourses have influenced the social identities of young Indigenous people in contemporary Australia, this book represents the life histories of these young people in Yarrabah in the context of both the institutions with which they interact and the everyday shape of life in Yarrabah,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)