Dữ liệu biên mục

Religion in Diaspora: Cultures of Citizenship
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79146
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 262 p.
Từ khóa: Immigrants, Religious life, Emigration and immigratio, Religious aspects, Religion and politics, Citizenship
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This edited collection addresses the relationship between diaspora, religion and the politics of identity in the modern world. It illuminates religious understandings of citizenship, association and civil society, and situates them historically within diverse cultures of memory and state traditions.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)