Dữ liệu biên mục

Contemporary Perspectives on Religions in Africa and the African Diaspora
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79135
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 285 p.
Từ khóa: Religions, African influences, Christianity, Africa, Islam
Danh mục: Tôn giáo & Thần học, Nhân văn, Sách
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Contemporary Perspectives on Religions in Africa and the African Diaspora explores African derived religions in a globalized world. The volume focuses on the continent, on African identity in globalization, and on African religion in cultural change
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)