Dữ liệu biên mục

Identity Discourses and Communities in International Events, Festivals and Spectacles
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79100
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 263 p.
Từ khóa: Cultural events, Social Aspects, Festivals, Group identity, Nationalism, Leisure, Merkel
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This collection focuses on the multi-layered links between international events and identity discourses. With a unique line-up of international scholars, this book offers a diverse range of exciting case studies, including sports competitions, music festivals, exhibitions, fashion shows and royal celebrations.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)