Dữ liệu biên mục

Education for citizenship in Europe : European policies, national adaptations and young people's attitudes
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79077
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Keating, Avril
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 244 p.
Từ khóa: Citizenship, Study and teaching, Europe
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book examines the evolving relationship between the nation-state, citizenship and the education of citizens, exploring the impact European integration had on national policies towards educating its citizens and citizenship
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)