Dữ liệu biên mục

Citizenship, Democracy and Higher Education in Europe, Canada and the USA
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79063
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 320 p.
Từ khóa: Citizenship, Democracy, Study and teaching
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Citizenship, democracy and human rights have always been central to higher education and increasing globalization has amplified their urgency and complexity. This volume explores conceptual, theoretical and policy implications for post-secondary education engaging with these topics, comparing the USA, Canada, Eastern Europe and Western Europe
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)