Dữ liệu biên mục

Managing population decline in Europe's urban and rural areas
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79049
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hospers, G. J.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 91 p.
Từ khóa: Europe, Population
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book explores the challenges population decline presents for Europe's urban and rural areas. It features recent demographic data and trends not only for Europe as a whole, but also for selected countries, and compares growth and shrinkage from a historical as well as a theoretical perspective. In addition, the book critically reviews relevant notions from geography, sociology, and public administration. It also identifies good practices across Europe.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)