Dữ liệu biên mục

Children's spatialities : embodiment, emotion and agency
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79033
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 216 p.
Từ khóa: Sociology, General, Age groups, Children
Danh mục: Tâm lý học, Sách, Sách
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Drawing from a wide range of disciplines, including anthropology, sociology, architecture and geography, and international contributors, this volume offers both students and scholars with an interest in the interdisciplinary study of childhood a range of ways of thinking spatially about children's lives.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)