Dữ liệu biên mục

Friendship, Love, and Hip Hop : An Ethnography of African American Men in Psychiatric Custody
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78960
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hejtmanek, Katie Rose
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 273 p.
Từ khóa: Ethnic Studies/African American Studies,  Age groups: adolescents,  Social & cultural anthropology
Danh mục: Bệnh, Y học, Sách
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Friendship, Love, and Hip Hop investigates how young Black men live and change inside a mental institution in contemporary America. While the youth in Hejtmanek's study face the rigidity of institutionalized life, they also productively maneuver through what the author analyzes as the 'give' - friendship, love, and hip hop - in the system
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)