Dữ liệu biên mục

Integration and new limits on citizenship rights #Denmark and beyond
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78953
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Stokes DuPass, Nicole
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 224 p.
Từ khóa: Social sciences,  Citizenship, Denmark,  Social integration, Group identity
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Integration and New Limits on Citizenship Rights is a state centered analysis of citizenship, immigration and social identity. It explores the increasing role of nation states as critical actors in using social policy to affect the social location of immi
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)