Dữ liệu biên mục

Theoretical and Empirical Insights into Child and Family Poverty: Cross National Perspectives
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78902
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 335 p.
Từ khóa: Poor children, Children's rights, Poverty, Political aspects
Danh mục: Chính sách xã hội & phúc lợi xã hội, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book brings together a range of theoretical and empirical perspectives on conceptualization, measurement, multidimensional impacts and policy and service responses to address child and family poverty. It illuminates issues and trends through country level chapters, thus shedding light on dynamics of poverty in different jurisdictions. The book is structured into three sections: The first includes introductory chapters canvassing key debates around definition...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)